Small Business Resources

Coronavirus has forced countless businesses to close their doors and enter at time of great uncertainty. Congress has taken action to help your business. Below are some of the resources available to you.

Resources & Assistance:

Congress is working to help small businesses impacted by coronavirus. Congress has allocated hundreds of billions of dollars to help small businesses keep their lights on. This is money small businesses can put to work right away.

The Small Business Administration is offering loans and grants to businesses impacted by coronavirus. Apply for help here: www.sba.gov/disaster. Call the Orange County SBA office at phone: (714) 550-7420

The SBA Paycheck Protection Program has received additional funding from Congress. To apply for this loan visit the SBA's website here. Funding is limited. Small businesses are encouraged to apply immediately.

The Orange County Small Business Development Center is here to walk you through what resources are available to your business. Visit their website at www.orangecountysbdc.org/ or call them today at (800) 616-7232. 

My office may be able to help you. Check out our Small Business Resource Guide for more information. If you have any questions or need further assistance, please contact my office in Santa Ana at (714) 559-6190. We’ll do everything we can to connect you with the resources you need.

Organize Your Business To Tackle Coronavirus

Health providers all around the country are dangerously low on critical equipment like gloves, masks, and ventilators. That’s why I’m issuing an urgent request to all Orange County manufactures to immediately begin making masks, face shields, gowns, gloves, and other personal protective equipment (PPE) for local hospitals, healthcare professionals, and first responders on the frontlines of the coronavirus outbreak.

If you think your business can help, or you would like to donate supplies to a local hospital, contact my office at (714) 559-6190 or fill out this form.

State Resources:

The State of California has extensive resources available for small businesses impacted by coronavirus. Visit their website here to learn more.


Recursos para pequeñas empresas:

Coronavirus ha obligado a incontable empresas a cerrar sus puertas y entrar en momentos de gran duda. El Congreso ha tomado medidas para ayudar a su negocio. A continuación se presentan algunos de los recursos disponibles para usted.

Recursos y asistencia:

El congresista Lou Correa está trabajando para ayudar a las empresas chicas afectadas por el coronavirus. El Congreso ha asignado cientos de miles de millones de dólares para ayudar a las empresas chicas a mantener su negocio. Esto es dinero que las empresas chicas pueden poner a trabajar de inmediato.

Small Business Administración ofrece préstamos y subsidios a empresas afectadas por el coronavirus. Solicite ayuda aquí www.sba.gov/disaster. Llame a la oficina de la SBA del Condado de Orange al teléfono (714) 550-7420.

El Programa para Protección de Cheques de SBA ha recibido fondos adicionales del Congreso. Para solicitar este préstamo, visite el sitio web de la SBA aquí. La financiación es limitada. Es recomendado que las empresas chicas presenten su solicitud de inmediato.

El Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas del Condado de Orange está aquí para guiarlo a través de los recursos disponibles para su negocio. Visite su sitio web en www.orangecountysbdc.org/  o llámelos hoy al (800) 616-7232.

Mi oficina puede ayudarlo. Consulte nuestra Guía de recursos para pequeñas empresas para obtener más información. Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, comuníquese con mi oficina en Santa Ana al (714) 559-6190. Haremos todo lo posible para conectarlo con los recursos que necesita.

Organice su negocio para superar el coronavirus:

Los proveedores de salud en todo el país estan peligrosamente bajo en los equipos críticos como guantes, máscaras y ventiladores. Es por eso que estoy emitiendo una solicitud urgente a todos los fabricantes del Condado de Orange para que comiencen inmediatamente a hacer máscaras, protectores faciales, batas, guantes y otros equipos de protección personal (PPE) para hospitales locales, profesionales de la salud y personal de primera respuesta en la primera línea del brote de coronavirus.

Si cree que su negocio puede ayudar, o si desea donar a un hospital local, comuníquese con mi oficina al (714) 559-6190 o complete este formulario.

Recursos estatales:

El estado de California tiene amplios recursos disponibles para pequeñas empresas afectadas por el coronavirus. Visite su sitio web aquí para obtener más información.


Trợ Giúp Cho Tiểu Thương

Dịch bệnh Coronavirus đã buộc vô số doanh nghiệp phải đóng cửa và chúng ta đang bước vào thời kỳ khó khăn vô cùng. Quốc Hội Hoa Kỳ đã có một số hành động để giúp cho doanh nghiệp của quý vị. Dưới đây là một số thông tin và trợ giúp dành cho quý vị.

Thông tin & Trợ giúp:

Dân Biểu Liên Bang Lou Correa đang làm việc để giúp các tiểu thương bị ảnh hưởng bởi dịch coronavirus. Quốc Hội Hoa Kỳ đã chuẩn chi hàng trăm triệu Mỹ kim để giúp các doanh nghiệp nhỏ tiếp tục hoạt động. Đây là số tiền mà các doanh nghiệp có thể sử dụng ngay.

Cơ quan quản trị tiểu thương Small Business Administration (SBA) đang có các chương trình vay tiền và những khoản tiền trợ giúp dành cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi dịch coronavirus. Quý vị có thể nộp đơn để được giúp đỡ qua trang nhà: www.sba.gov/disaster. Quý vị cũng có thể gọi điện cho văn phòng cơ quan SBA tại Orange County qua số điện thoại (714) 550-7420

Chương trình bảo vệ tiền lương Paycheck Protection Program của cơ quan SBA đã nhận được thêm ngân quỹ từ Quốc Hội Hoa Kỳ. Để nộp đơn vay tiền, hãy vào thăm trang nhà SBA tại đây. Ngân quỹ có giới hạn. Chúng tôi khuyến khích các tiểu thương hãy nộp đơn ngay hôm nay.

Trung tâm phát triển tiểu thương Quận Cam (Orange County Small Business Development Center) có thể giúp hướng dẫn quý vị tìm đến các chương trình trợ giúp hiện có cho cơ sở thương mại và doanh nghiệp của quý vị. Hãy vào thăm trang nhà www.orangecountysbdc.org/ hoặc gọi số (800) 616-7232.

Văn phòng chúng tôi có thể giúp được cho quý vị. Hãy vào xem Bản Hướng Dẫn Trợ Giúp Dành Cho Tiểu Thương của chúng tôi để được biết thêm chi tiết. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm sự giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc với văn phòng chúng tôi tại Santa Ana qua số điện thoại (714) 559-6190. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp quý vị tìm đến những trợ giúp cần thiết.

Trang Bị Doanh Nghiệp Của Quý Vị Để Ứng Phó Với Coronavirus

Các nhân viên y tế khắp cả nước Hoa Kỳ đang đối diện với tình trạng thiếu thốn các vật dụng cần thiết như găng tay, khẩu trang, và máy trợ thở. Đó là lý do vì sao chúng tôi đã đưa ra lời kêu gọi đến với tất cả các doanh nghiệp sản xuất tại Quận Cam hãy nhanh chóng sản xuất các khẩu trang, mặt nạ và áo choàng y tế, găng tay và các vật dụng bảo vệ cá nhân PPE (personal protective equipment) khác nhằm cung cấp đến cho các bệnh viện, chuyên viên chăm sóc sức khỏe, và các nhân viên cấp cứu tại địa phương đang đối mặt với sự bùng phát của dịch coronavirus.

Nếu quý vị nghĩ rằng cơ sở thương mại hay doanh nghiệp của mình có thể giúp được, hoặc nếu quý vị muốn quyên tặng vật dụng đến các bệnh viện tại địa phương, xin liên lạc văn phòng chúng tôi tại số điện thoại (714) 559-6190 hoặc xin điền vào đơn này.

Trợ Giúp Từ Tiểu Bang:

Tiểu Bang California có rất nhiều thông tin và trợ giúp dành cho giới tiểu thương bị ảnh hưởng bởi dịch coronavirus. Hãy vào thăm trang nhà này để biết thêm chi tiết.