Economic Impact Payment Program

The IRS (Internal Revenue Service) has just announced the rollout of the Economic Impact Payment program with guidelines on how the payments will be processed in the coming weeks.

Eligibility:

To be eligible for this program you must file your taxes with an adjusted gross income up to $75,000 for individuals and up to $150,000 for married couples filing joint returns will receive the full payment. 

For filers with income above those amounts, the payment amount is reduced by $5 for each $100 above the $75,000/$150,000 thresholds.

Single filers with income exceeding $99,000 and $198,000 for joint filers with no children are not eligible. 

Social Security recipients and railroad retirees who are otherwise not required to file a tax return are also eligible and will not be required to file a return. 

Eligible taxpayers who filed tax returns for either 2019 or 2018 will automatically receive an economic impact payment of up to $1,200 for individuals or $2,400 for married couples and up to $500 for each qualifying child.

Important note:

To ensure that you receive your secure and quick payment, please consider opt-in the IRS’s Direct Deposit option by:

  • filling your tax return and include the requested banking information on the return (for individuals required to file a federal tax return in 2019 that have not done so);
  • filling a simple tax form with a few questions, including the requested banking information (for individuals not required to file a federal tax return); or 
  • providing you banking information in a new online portal (for individuals who already filed a tax return in 2018 or 2019 without this information). Goes into effect on Monday, April 13th.

For questions, my office is always available at 714-559-6190.


Programa para Pago por Impacto Económico

El IRS (Servicio de Impuestos Internos) acaba de anunciar el lanzamiento del programa de Pago de Impacto Económico con instrucciones sobre cómo se procesarán los pagos en las próximas semanas.

Elegibilidad:

Para ser elegible para este programa, debe presentar sus impuestos con un ingreso bruto ajustado de hasta $75,000 para individuos y hasta $150,000 para parejas casadas que presentan declaraciones conjuntas recibirán el pago completo.

Para los declarantes con ingresos superiores a esas cantidades, el monto del pago se reduce en $ 5 por cada $100 sobre el límite de $75,000 / $150,000.

Los declarantes solteros con ingresos superiores a $99,000 y declarantes conjuntos sin hijos excediendo $198,000 no son elegibles.

Los beneficiarios del Seguro Social y los jubilados ferroviarios que de otro modo no están obligados a presentar una declaración de impuestos también son elegibles y no tendrán que presentar una declaración.

Los contribuyentes elegibles que presentaron declaraciones de impuestos para 2019 o 2018 recibirán automáticamente un pago de impacto económico de hasta $1,200 para individuos o $2,400 para parejas casadas y hasta $500 por cada hijo calificado.

Nota importante: 

Para asegurarse de recibir su pago seguro y rápido, considere suscribirse a la opción de Depósito Directo del IRS por:

  • completar su declaración de impuestos y incluir la información bancaria solicitada en su declaración (para las personas que deben presentar una declaración de impuestos federales de 2019 que no lo hayan hecho);
  • completar un formulario de impuestos simple con algunas preguntas, incluyan la información bancaria solicitada (para individuos que no están obligados a presentar una declaración de impuestos federales); o
  • incluyan su información bancaria en un nuevo portal en línea (para personas que ya presentaron una declaración de impuestos en 2018 o 2019 sin esta información).  Entrará en efecto el lunes 13 de abril.

Para preguntas, mi oficina siempre está disponible al 714-559-6190.


Chương Trình Chi Trả Trợ cấp Thiệt Hại Kinh Tế Vì Tác Động Của Đại Dịch Coronavirus

Sở Thuế vừa loan báo sẽ triển khai Chương Trình Chi Trả Trợ cấp Thiệt Hại Kinh Tế Vì Tác Động Của Đại Dịch Coronavirus cùng với nội dung hướng dẫn chi tiết sẽ được tiến hành trong vài tuần lễ tới.

Điều kiện để được hưởng ngân khoản theo chương trình trên:

Để được coi là đủ điều kiện tham gia chương trình này, bạn phải từng nộp thuế với tổng thu nhập kê khai lên tới 75.000 Mỹ kim mỗi cá nhân và lên tới 150.000 Mỹ kim mỗi cặp vợ chồng khai thuế chung.

Đối với người có hồ sơ khai thuế thu nhập cao hơn các khoản kể trên, số tiền được hưởng sẽ giảm 5 Mỹ kim trên mỗi 100 Mỹ kim ở mức trên 75.000 Mỹ kim đến 150.000 Mỹ kim. 

Người có hồ sơ thuế thu nhập độc thân vượt quá 99.000 Mỹ kim và 198.000 Mỹ kim đối với hai người khai chung bộ hồ sơ thuế mà không có con thì không đủ điều kiện để được hưởng khoản trợ cấp của chương trình. 

Người nhận phúc lợi An sinh xã hội và người về hưu không bị bắt buộc phải khai thuế cũng đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp của chương trình trên và không bị bắt buộc phải nộp hồ sơ khai thuế.

Người nộp thuế đủ điều kiện đã khai thuế năm 2019 hoặc 2018 sẽ tự động nhận được khoản trợ cấp của Chương Trình Trợ cấp sự Thiệt Hại Kinh Tế Vì Tác Động Của Đại Dịch Coronavirus lên tới 1,200 Mỹ kim mỗi cá nhân hoặc 2.400 Mỹ kim mỗi cặp vợ chồng và 500 Mỹ kim mỗi đứa con hội đủ điều kiện.

Điều quan trọng cần lưu ý:

Để bảo đảm rằng bạn sẽ nhận được khoản trợ cấp của Chương Trình Chi Trả Sự Thiệt Hại Kinh Tế Vì Tác Động Của Đại Dịch Coronavirus một cách nhanh chóng và an toàn, vui lòng xem xét việc tùy chọn phương thức nhận tiền trực tiếp của Sở Thuế bằng cách:

  • Điền tờ khai thuế của bạn bao gồm thông tin liên quan đến ngân hàng trên tờ khai (đối với các cá nhân được yêu cầu nộp tờ khai thuế liên bang năm 2019 thì không cần);

  • Điền một biểu mẫu thuế đơn giản với một vài câu hỏi, bao gồm thông tin ngân hàng (đối với các cá nhân không bắt buộc phải nộp tờ khai hoàn thuế của liên bang); 

  • Hoặc cung cấp thông tin ngân hàng của bạn tại cổng thông tin trên mạng (dành cho các cá nhân đã đệ nạp hồ sơ khai thuế năm 2018 hoặc 2019 mà không có chi tiết các thông tin này). 

Yêu cầu trên bắt đầu được tiến hành từ thứ Hai ngày 13 tháng Tư. Có câu hỏi thắc mắc, xin vui lòng liên lạc với văn phòng đại diện của chúng tôi ở số điện thoại 714-559-6190.